jci_logo

Onze partners

Disclaimer

Juridische informatie en privacybeleid
Gebruiksvoorwaarden Website www.tuttenboom.be

1. Algemeen
Deze website werd gecreëerd en wordt beheerd door JCI Aalst vzw, met maatschappelijke zetel te Gentsesteenweg 329, 9300 Aalst (RPR 0418.830.459).
Deze website en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u, hierna genoemd "de gebruiker", de gebruiksvoorwaarden.
De informatie die de gebruiker vindt op deze website of die de gebruiker aangereikt wordt via deze website heeft een algemeen karakter en kan daarom niet beschouwd worden als zijnde aangepast aan persoonlijke noden van de gebruiker of specifieke omstandigheden.
JCI Aalst is gerechtigd om de informatie op deze website op ieder moment naar eigen inzichten aan te passen zonder dat van dergelijke aanpassingen noodzakelijkerwijze melding moet worden gemaakt.
JCI Aalst doet haar best om ervoor te zorgen dat de door haar weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en up to date mogelijk is. JCI Aalst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolkomenheden of eventuele schade die het gevolg is van het gebruik van deze informatie.

2. Aanbiedingen en publiciteit van derden
Op deze website worden aanbiedingen voor producten of diensten en publiciteit van derden via banners weergegeven. Door hierop te klikken wordt de gebruiker naar de website van een dergelijke derde geleid. JCI Aalst draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de publiciteit en de voorwaarden die gelden voor aanbiedingen van derden. Deze zijn immers voor rekening van deze derden. Ingeval de gebruiker wenst in te gaan op dergelijke aanbieding, op enigerlei wijze een contract wenst af te sluiten met dergelijke derde, of klachten heeft met betrekking tot dergelijke aanbiedingen of publiciteit dient de gebruiker zich dan ook steeds tot deze derde te wenden.

3. Onderbrekingen - Compatibiliteit
JCI Aalst doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen.
JCI Aalst biedt geen garantie betreffende de compatibiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker. De gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat hij/zij over de geschikte IT-apparatuur en de nodige software, inclusief beveiligingssoftware (bv fire-walls, antivirus,?) beschikt.

4. Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van JCI Aalst of haar partners. De teksten, tekeningen, foto's, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek, dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van JCI Aalst, tenzij dat volgens de bepalingen van de wetten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. De gebruiker heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.
Waar JCI Aalst de gebruiker de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen of beelden op de website te laten opnemen, mag de gebruiker geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten of het recht op afbeelding beschermd zijn, tenzij hij/zij zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. Door zijn/haar eigen bijdragen of foto's te laten opnemen op de website geeft de gebruiker het uitdrukkelijk recht aan JCI Aalst om deze bijdragen of foto's op de website te publiceren, zonder enige vergoeding. In elk geval vrijwaart de gebruiker JCI Aalst volledig tegen aanspraken van derden.

5. Links naar websites beheerd door derden
Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend op deze website geplaatst ter informatie van de gebruiker. JCI Aalst geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, kwaliteit of volledigheid van dergelijke websites en kan hiervoor bijgevolg ook niet verantwoordelijk worden gesteld. Een link naar de website van een derde betekent niet dat JCI Aalst met deze derde samenwerkingsakkoorden heeft afgesloten of dat JCI Aalst de informatie op dergelijke websites goedkeurt.

6. Niet-toegestaan gebruik van de website
De gebruiker van deze website verbindt er zich o.m. toe:
a. de informatie op deze website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;
b. geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, gewijzigd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt;
c. de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, schadelijk, discriminerend, haatdragend, racistisch, schandaliserend, pesterig, kwetsend of bedreigend karakter;
d. de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
e. de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden.
Enkel de gebruiker is aansprakelijk voor de materialen die hij op deze website uploadt en zijn gebruik van de website. JCI Aalst behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden, en om materiaal dat niet overeenstemt met het voorgaande onmiddellijk, zonder enig bericht en zonder enige vorm van schadevergoeding of ander verhaal van de gebruiker van de website te verwijderen.

Als een derde JCI verzoekt om hem bepaalde persoonsgegevens te verstrekken in verband met een beweerde illegale of anderszins onrechtmatige daad door de gebruiker of een beweerde inbreuk door de gebruiker omtrent een intellectueel eigendomsrecht of ander recht o phet door de gebruiker geüploaded materiaal, omtrent materiaal dat niet overeenstemt met het voorgaande, of omtrent een wettelijke of contractuele verplichting, mag JCI aan die derde deze persoonsgegevens verstrekken, ook als die derde gevestigd is buiten de Europese Unie.


7. Cookies
Soms zal deze website gebruik maken van zogenaamde "cookies", dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zodanig te configureren dat deze hem waarschuwt telkens wanneer cookies worden aangemaakt, of dat deze de aanmaak van cookies verhindert.
Onze Website gebruikt Adservers (zoals DoubleClick) voor het plaatsen van de advertenties die u ziet op de pagina?s van onze Website. Die partner gebruikt cookies om de advertenties tot u te richten. Klik om meer te vernemen over het gebruik van cookies en over de praktijken van informatievergaring en de opt-out procedures van AdLINK, op het volgende adres http://www.adlink.net/company/privacy.php

8.  Persoonsgegevens
De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze organisatie en diensten zonder dat hij/zij daarvoor persoonsgegevens moet verstrekken. Alleen voor deelname aan wedstrijden of voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt zal JCI Aalst deze behandelen in overeenstemming met het hierna beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.  JCI Aalst verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om hem/haar een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie. JCI Aalst verstrekt in de regel geen van deze persoonsgegevens aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat JCI Aalst persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waarmee ze samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming gevraagd van de gebruiker. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan  JCI Aalst de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als deze persoonsgegevens een andere persoon dan de gebruiker betreffen, waarborgt de gebruiker dat hij gerechtigd is deze toestemming te verlenen in naam van die andere persoon.
De gebruiker kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kostenloos uitoefenen door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens: JCI Aalst VZW, Gentsesteenweg 329, 9300 Aalst, België, of per e-mail op [email protected]. Als het een elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel attest van woonplaats vereist.


9. Paswoorden
Het is mogelijk dat de gebruiker een paswoord nodig heeft om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website. In dergelijk geval is de toegang tot deze delen zonder paswoord strikt verboden. Indien de gebruiker dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door de gebruiker te zijn verricht. JCI Aalst kan, als de veiligheid van de website in gevaar is, het paswoord van de gebruiker annuleren.

10.  Aansprakelijkheid
Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fout en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade kan JCI Aalst niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website (o.a. via aanwezige links) kan worden bereikt.
JCI Aalst kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker.
JCI Aalst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.

11.  Toepasselijke wetgeving
Deze website wordt beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van Dendermonde zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van enig dispuut dat zou ontstaan in verband met deze website en/of deze voorwaarden.

Downloads

Download hier het enige echte Tuttenboom lied ! >>

Volg ons !

facebook twitter